Viser arkivet for stikkord boligpolitikk

Gjedrem med sin siste advarsel som banksjef i Norges Bank.

Les dette

Gjedrem sin siste bønn handler om boligpolitikk og han er bekymret over husholdningenes gjeld og usikker gjelds situasjon.

Han sier: De høye boligprisene og husholdningenes høye gjeldsgrad kan være et problem for den finansielle stabiliteten her i landet, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Dette er en advarsel også fra internasjonale økonomer, mens vi her hjemme bare girer opp både boligpriser og gjeldsutgiftene til husholdningene og risikoen er som en tikkende gjeldsbombe.
Havner Norge i en krise som europeiske land har vi fort 1 million som gjeldslaver og bostedsløs.

Nå er vi ikke der som i 1988 – 1992 da bankene gikk nesten konkurs og boliger gikk på tvangssalg over en lav sko. Renten lå den gang på i overkant av 17%, mens dagens husholdninger tåler ikke mer enn 7% til 9% før husholdningene må leie i stedet.

Leiemarkedet i Norge er så lite at de fleste antakelig må bo på gaten og belage seg på gjeldsordning resten av sin leve tid i verstefall. For å si det enkelt Norge vil kollapse totalt og fatalt ved neste boligkrise fordi en ikke tar høyde for eller har sikkerhets marginer som kan stoppe neste gang økonomien rakner internasjonalt og nasjonalt. Arbeid til alle kan til en viss grad virke betryggende, men ikke når arbeidplasser går tapt og ledigheten samtidig er oppadgående som sentralbank sjefen også vil mene.

Norges Bank har helt rett: Det må en boligkrise til før en våkner!

Norsk boligpolitikk er totalt ute å kjøre i måten en ikke lovregulerer og hvordan en beskatter eie i forhold til leieboere, de som ikke eier. Man skaper en underklasse fordi en de som ikke eier eller har råd til bolig, lever på bekostning av de som har og eier bolig. Det er utrolig at i Norge med en regjering med en mer sosialpolitisk profil skaper så store forskjeller på boligmarkedene og farene som lurer enser en nesten ikke.

Leieboerforeningen Bergen har sagt det samme som Gjedrem og vi er lei av å gjenta oss sjøl fordi prisvekst på bolig enten en eier eller leier ikke blir lovregulert godt nok. Det gjelder beskatnings innslag og det gjelder måten en jager opp prisene på bolig. Bankene fungere som bukken med havresekken hvor en bedriver med utlån i en avdeling og salg av boliger i den andre. Her må en også si at det er rart at bagatelliseringen skal få mer gehør enn de advarsler som skaper store konsekvenser for boligpolitikken.

Økonomien i andre land er sviktende og flere land har opplevd en skikkelig boligkrise, mens Norge slapp unna fordi vi har en lavere arbeidsledighet enn andre land. Nå når neste bølge der børsene faller kommer og ledigheten øker, så er det ikke så sikkert at Norge slipper unna en boligkrise for den kan bli tøff og ramme mange hardt. Hjemløsheten er oppadgående i Norge fordi vi har ikke rimelige boliger nok til de vanskeligstilte. USA lider av samme problemstilling som Norge på det feltet, men der må bankene bære gjelden om boliglånet ikke kan betjenes lengre.

I USA hadde vi under den forrige bølgen med børs nedgang og økende ledighet, millioner hjemløse i teltleire rundt om i sydstatsbyene. Norge må nok oppleve en lignende krise med flere tusener av hjemløse før en politisk våkner på storting og regjering. Den på 80 og 90 tallet var temmelig hard og rammet tusener som i 10 – 20 år levde i fattigdom på gjeldsordninger. Jeg tror det blir mye verre om Norge får noe lignende nå som dengang fordi veksten som er skapt har ingen fallskjerm eller regulerende tiltak.

Vår boligpolitikk overfor måten en beskatter og subsisdierer eiebolig på og imåten ikke lovregulerer og måten en lar markedene jage opp prisvekster skaper forskjeller og klasseskille samfunn. En kan nesten si at det er farlig å sitte med stor gjeld i Norge fordi en har ingen sikkerhet når økonomien rammes,ledigheten øker og landet er i krise. De forebyggende lovreguleringer og beskattningsmedtoder uteblir og når krisen kommer tror jeg neppe på at finansministerens bankkort hjelper så mye.

Gjedrem sier: – Det dreier seg om en subsidiering av norske boligeiere, på bekostning av dem som ikke eier. Resultatet blir nye generasjoner av nordmenn som får oppleve sin boligboble, slik vi opplevde både på 80- og 90-tallet.

Gjedrem sier også at lovgivningen gir en urimelig stor fordel til boligeierne, som både har lav beskatning på selve boligen, og i tillegg får skattefradrag for renteutgifter.

Hovedårsaken er også: – Veksten i boligpriser de to siste tiårene har også vært sterk sammenlignet med land hvor boligbobler nå har bristet.

Les mer her