Viser arkivet for november, 2010

Gjedrem med sin siste advarsel som banksjef i Norges Bank.

Les dette

Gjedrem sin siste bønn handler om boligpolitikk og han er bekymret over husholdningenes gjeld og usikker gjelds situasjon.

Han sier: De høye boligprisene og husholdningenes høye gjeldsgrad kan være et problem for den finansielle stabiliteten her i landet, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Dette er en advarsel også fra internasjonale økonomer, mens vi her hjemme bare girer opp både boligpriser og gjeldsutgiftene til husholdningene og risikoen er som en tikkende gjeldsbombe.
Havner Norge i en krise som europeiske land har vi fort 1 million som gjeldslaver og bostedsløs.

Nå er vi ikke der som i 1988 – 1992 da bankene gikk nesten konkurs og boliger gikk på tvangssalg over en lav sko. Renten lå den gang på i overkant av 17%, mens dagens husholdninger tåler ikke mer enn 7% til 9% før husholdningene må leie i stedet.

Leiemarkedet i Norge er så lite at de fleste antakelig må bo på gaten og belage seg på gjeldsordning resten av sin leve tid i verstefall. For å si det enkelt Norge vil kollapse totalt og fatalt ved neste boligkrise fordi en ikke tar høyde for eller har sikkerhets marginer som kan stoppe neste gang økonomien rakner internasjonalt og nasjonalt. Arbeid til alle kan til en viss grad virke betryggende, men ikke når arbeidplasser går tapt og ledigheten samtidig er oppadgående som sentralbank sjefen også vil mene.

I disse dager søker uteliggere tilflukt i trappeoppganger og kjellere.

Leieboerforeningen har fått endel henvendelser fra beboere som merker at noen har overnattet i trappe oppgangen eller i kjelleren. De ringer og lurer på hva en skal gjøre fordi det er ned imot 10 minus grader ute. Og det er direkte livsfarlig for denne gruppen å sove ute om natten og derfor søker de å sove på varmere steder.

Det er trist og et stort tap for samfunnet, politikere og kommunen at det skal være sånn for problemet er sammensatt og en direkte årsak til hvordan en handtere boligpolitikken. De som lever på gaten i Bergen er nok de som har forsøkt å skaffe seg bolig, men som aldri fikk det verken av kommunen eller hos andre.

Samt har dette også med å gjøre at mange uteliggere føler det faktisk tryggere å bo ute enn å bli utsatt for de plager en får på hospitsene. Det å slippe å bli rund stjelt, bråk om natten og politi utrykkinger er en lettelse som gjør at de velger å sove ute. Denne gruppen er ikke registert som hjemløs i noe register, men lever dag for dag ute og natt for natt der de finner litt varme og ly.

Det er takknemmlig at både Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen hjelper disse både med mat og klær, men når disse organisasjonene går tom for sko og klær til disse er det virkelig ille. Les her

Da fungerer ikke kommunen i det heletatt overfor denne gruppen som ikke har tak over hodet og det over lang tid. Det er utrolig at en byråd havner på bunnen av hva en skulle forvente ved å ikke gjøre noen ting som helst for de uten et hjem.

Det er rett og slett utilgivelig at Bergen Kommune sitter i disse dager å vedtar et budsjett som ikke levner så mye som en krone til tiltak og skikkelige ordninger slik at en får en dokumenterbar ordning og boliger til alle. Man hyler lettere på arbeid til alle, mens de på bunnen av samfunnet blir glemt. Vel, regner med at noen i den politiskledelse besøker de som deler ut mat og klær til de uten et hjem sånn rundt jul, da virker det politisk mer korrekt å vise seg som en sympatisør og støtte spiller.

Når Bergen Kommune i over 30 år har manglet boliger og ikke kunnet tilfredstille søker gruppen og mål gruppen som faller utenfor, er flere UFB’ere resultatet. Den siste lovnaden var 400 nye boliger, men over 10 år! Synd å si det men det virker på meg som om vi får flere 100 uteliggere innen disse boligene er oppført. Da er det vel noe nyttesløst å være en enslig kvinne eller mann å søke kommunal bolig i årene som kommer. Man får bare stå på listen i 4 måneder, så interessert at Bergen Kommune i deg som trenger et hjem. Dette er en skam!

De hjemløse med rus relaterte behov går foran og blir mer prioritert.

I Norge har en satt en norm på i overkant av 6000 hjemløse borgere og det er kun de som på en eller annen måte lar seg registreres hos kommunene. Det enten i en kø eller på midlertidige tiltak. Antallet brukere på midlertidige tiltak blir ofte over flere måneder og tiden for noen nærmer seg ett år. Kommunene dekker da døgn leie som ligger på mellom 1000 og 2500 pr dag pr bruker.

De fleste midlertidige tiltak bor der mennesker som både er brukere og selgere av rusmidler og mange dør også av overdoser i den forbindelse. Når der selges kan en også forvente at der rekrutteres flere ut i rus relatert avhengighet. Når gruppen er økende med rus relaterte problemer i forhold til å være hjemløs blir dette mer prioritert enn overfor alle de som er hjemløs av økonomiske årsaker fordi de ikke har råd til å bo lengre.

Den manglende kunnskapen om hvor en kan søke støtteordninger må ta en del av skylden, mens der finnes de som av andre årsaker ikke har søkt om eks bostøtte eller sosialetaten om dekning av husleie. Det har seg med at hjemløse bor hos venner og kjente og flere der krever ikke noe for å hjelpe sine kjente og nære i en vanskelig situasjon.

Det er sånn at hos venner og slekt så stiller en opp på flere måter for å hjelpe når nøden er er og det viser ikke samfunnet eller sosialetaten hensyn til. Disse gruppene hjemløse skånes fra hospitser og vil også skånes fra å bo i boliger hvor der er bråkete bomiljø.
Der finnes eldre mennesker som ikke har råd til leiepris galoppen og må flytte til sine egne i familien. Det er ikke sånn at en automatisk for en eldrebolig i en sånn situasjon for også der blir en ikke så godt prioritert når de måler helse og behov for bolig.

Selv Husbanken er blitt mer en bank for de med rus relaterte problemer og er uten egen bolig. Det er sånn at der koster resurser og det tar lang tid før en de tyngste gruppene er tilbake i egen bolig. Og når en tillater bruk av rus som er ulovlig og tillater disse å selge på huset, kan en mer eller mindre gi opp å få de tilbake i samfunnet.
Det viktigste samfunnet kan stille opp med for å forebygge hjemløshet og stoppe utviklingen der flere havner utenfor boligmarkedene er å føre en politikk som gir både leieboere og de som ønsker å etablere seg rimelige boliger og bedre vilkår.

Der finnes ikke rimelige utleieboliger pga stor prisvekst og manglende økonomisk bæreevne hos leieboerne. Bostøtten i seg selv er prisdrivende fordi den gir mottakerne økt kjøpekraft slik at en midlertidig klarer seg bedre. Leieprisene på leiemarkedet er og har over tid vært uoversiktlig fordi leiene spriker for lignende husrom. De som skifter bolig står i fare for å ikke ha råd til å leie lengre og må ut av pressområder for å kunne bo. Derfor må enten bostøttens utgiftstak økes med minst to tusen kroner og ellers må en øke tilskuddet i de største byene for at leiemarkedet skal virke mer velfungerende. De hjemløse uten rus relaterte problemer som i en stor grad utgjør de store mørketallene kan en fort få tilbake i bolig ved å bygge rimelige utleieboliger i offentlig regi.

Den gruppen har ikke andre behov enn å få en bolig de kan med økonomiske tilskudd kunne finne botrygghet. Men så spørs det om kommunene og det offentlige seg klarer og makter å gjøre sine bomiljøer trygge, uten husbråk, politi utrykking og få bort utryggheten for å bo?
Så lang og over mange år har ikke kommunene klart dette eller makter dette, slik at det blir en bremsekloss overfor de hjemløse som ikke tørr eller våger å bo i et anstrengt bomiljø. Dette er en skremmende utvikling slik at en kan spørre om kommunene makter å handtere sine utfordringer eller om staten skal drifte offentlig utleievirksomheter.